علی محمدی

علیمحمدی: هیچ تیمی مثل پیکان، سپاهان را اذیت نکرد
علیمحمدی: هیچ تیمی مثل پیکان، سپاهان را اذیت نکرد | بدشانس بودیم و باختیم علیمحمدی: هیچ تیمی مثل پیکان، سپاهان را اذیت نکرد