علی نژاد

علی نژاد : بازیکن و مربی خارجی برای سرخابی ها ممنوع
علی نژاد : بازیکن و مربی خارجی برای سرخابی ها ممنوع | علی نژاد : بازیکن و مربی خارجی برای سرخابی ها ممنوع
علی نژاد: پیشنهاد جدید AFC هم قانع کننده نیست
علی نژاد: پیشنهاد جدید AFC هم قانع کننده نیست | علی نژاد : موضع وزارت ورزش حمایت از موضع باشگاهها است