علی هاشمی

علی هاشمی در 109 کیلو هفتم شد
قهرمان 2 سال اخیر وزنه برداری جهان این بار در یک وزن المپیکی دستش به مدال نرسید.