علی هاشمی

سهراب، کیانوش، هاشمی یا هیچ کدام؟!
معادلات پیچیده ای برای کسب دومین سهمیه المپیکی وزنه برداری ایران رقم خورده است.
علی هاشمی در 109 کیلو هفتم شد
قهرمان 2 سال اخیر وزنه برداری جهان این بار در یک وزن المپیکی دستش به مدال نرسید.