غیاثی

غیاثی:فشردگی لیگ امسال سبب غافلگیری همه تیم ها خواهد شد
غیاثی:فشردگی لیگ امسال سبب غافلگیری همه تیم ها خواهد شد | غیاثی:فشردگی لیگ امسال سبب غافلگیری همه تیم ها خواهد شد مصاحبه با غیاثی در حاشیه میابقه کاله ...