فدراسیون کاراته

ملی پوشان کاراته ایران، آماده مبارزه روی تاتامی کاراته وان ژاپن
ملی پوشان کاراته ایران، آماده مبارزه روی تاتامی کاراته وان ژاپن | در مسیر المپیک ٢٠٢٠؛ ملی پوشان کاراته ایران، آماده مبارزه روی تاتامی کاراته وان ژاپن