فدراسیون کاراته

آخرین وضعیت ملی پوشان تیم ملی کاراته
آخرین وضعیت ملی پوشان تیم ملی کاراته | گفتگو با حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته از آخرین وضعیت سهمیه داران المپیک تا آخرین وضعیت رسیدگی به آمادگی جسمانی ...
ملی پوشان کاراته ایران، آماده مبارزه روی تاتامی کاراته وان ژاپن
ملی پوشان کاراته ایران، آماده مبارزه روی تاتامی کاراته وان ژاپن | در مسیر المپیک ٢٠٢٠؛ ملی پوشان کاراته ایران، آماده مبارزه روی تاتامی کاراته وان ژاپن