فرانک دی بوئر (سرمربی)

قطعا دی یونگ در بارسلونا موفق خواهد شد
رونالد دی بوئر معتقد است فلسفه بارسلونا برای فرانکی دی یونگ تازگی ندارد.