فردین عابدینی

فردین عابدینی: تراکتوری ها ماشین را تنها نگذارند
فردین عابدینی از تراکتوری ها میخواهد که ماشین را در دیدار با پرسپولیس تنها نگذارند.