فرشاد سالاروند

سالاروند به مس رفسنجان پیوست
فرشاد سالاروند بازیکن لرستانی فصل قبل ماشین سازی که در نیم‌فصل ابتدایی عضو تیمی نبود، به تیم مس رفسنجان پیوست.