فریبرز محمودزاده

قصه تکراری؛ کارت بازی بدهکاران صادر می شود!
در هفته اول لیگ یک همه تیم های بدهکار به میدان آمدند و کارت بازی همه بازیکنان جدید این تیم ها صادر شد.
حضور در هیات فوتبال به معنی ثبت قرارداد نیست
حضور بازیکنان جدید تیم های لیگ برتر در هیات فوتبال استان ها به منزله ثبت قرارداد آنها نیست.