فیلادلفیا سیکسرز

خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - فینیکس سانز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - فینیکس سانز | خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - فینیکس سانز در چارچوب رقابتهای لیگ جرفه ای بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - دیترویت پیستونز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - دیترویت پیستونز | این بازی در تاریخ 22 اسفند 98 مصادف با 12مارچ 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - ساکرامنتو کینگز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - ساکرامنتو کینگز | این بازی در تاریخ 16 اسفند 98 مصادف با 6 مارچ 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - بوستون سلتیکس
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - بوستون سلتیکس | این بازی در تاریخ 13 بهمن 98 مصادف با 2 فوریه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 1 بهمن ماه 98 مصادف با 21ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 28 دی ماه 98 مصادف با 18 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال دالاس ماوریکس - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال دالاس ماوریکس - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 22 دی ماه 98 مصادف با 12 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - اورلاندو مجیک
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - اورلاندو مجیک | این بازی در تاریخ 7 دی ماه برگزار شد.
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 25 آذرماه 98 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 20 آذر 98 برگزار شد
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - ایندیانا پیسرز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - ایندیانا پیسرز | این بازی در تاریخ 1 دسامبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - ساکرامنتو کینگز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - ساکرامنتو کینگز | این بازی در تاریخ 28 نوامبر 2019 مصادف با 7 آذرماه 98 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - فیلادلفیا
خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - فیلادلفیا | لیگ حرفه ای بسکتبال NBA فصل 20-2019 خلاصه بسکتبال تورنتو رپترز - فیلادلفیا
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - سن آنتونیو اسپرز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - سن آنتونیو اسپرز | لیگ حرفه ای بسکتبال NBA فصل 20-2019 خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - سن آنتونیو اسپرز
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 13 نوامبر 2019 برگزار گردید
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - شارلوت هورنتس
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - شارلوت هورنتس | لیگ حرفه ای بسکتبال NBA فصل 20-2019 خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - شارلوت هورنتس