فیلادلفیا سیکسرز

خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - پورتلند تریل بلیزرز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - پورتلند تریل بلیزرز | خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - پورتلند تریل بلیزرز در چارچوب رقابتهای لیگ حرفه ای بسکتبال NBA فصل 2020/21
خلاصه بسکتبال ایندیانا پیسرز - فیلادلفیا
خلاصه بسکتبال ایندیانا پیسرز - فیلادلفیا | خلاصه بسکتبال ایندیانا پیسرز - فیلادلفیا در چارچوب رقابتهای لیگ حرفه ای بسکتبال NBA فصل 2020/21
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - لس آنجلس لیکرز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - لس آنجلس لیکرز | خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - لس آنجلس لیکرز در چارچوب رقابتهای لیگ حرفه ای بسکتبال NBA فصل 2020/21
خلاصه بسکتبال دیترویت پیستونز - فیلادلفیا
خلاصه بسکتبال دیترویت پیستونز - فیلادلفیا | خلاصه بسکتبال دیترویت پیستونز - فیلادلفیا در چارچوب رقابتهای لیگ حرفه ای بسکتبال NBA فصل 2020/21
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - بوستون سلتیکس
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - بوستون سلتیکس | خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - بوستون سلتیکس در چارچوب رقابتهای لیگ بسکتبال حرفه ای NBA فصل 2020/21
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - دنور ناگتس
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - دنور ناگتس | خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - دنور ناگتس در چارچوب رقابتهای لیگ حرفه ای بسکتبال NBA فصل 2020/21
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا | خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا در چارچوب رقابتهای لیگ حرفه ای بسکتبال NBA فصل 2020/21
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا
خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا | خلاصه بسکتبال کلیولند کاوالیرز - فیلادلفیا در چارچوب رقابتهای هفته سوم لیگ حرفه ای بسکتبال NBA فصل 2020/21
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - فینیکس سانز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - فینیکس سانز | خلاصه بسکتبال فیلادلفیا - فینیکس سانز در چارچوب رقابتهای لیگ جرفه ای بسکتبال NBA
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - دیترویت پیستونز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - دیترویت پیستونز | این بازی در تاریخ 22 اسفند 98 مصادف با 12مارچ 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - ساکرامنتو کینگز
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - ساکرامنتو کینگز | این بازی در تاریخ 16 اسفند 98 مصادف با 6 مارچ 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - بوستون سلتیکس
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - بوستون سلتیکس | این بازی در تاریخ 13 بهمن 98 مصادف با 2 فوریه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 1 بهمن ماه 98 مصادف با 21ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال شیکاگو بولز - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 28 دی ماه 98 مصادف با 18 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال دالاس ماوریکس - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال دالاس ماوریکس - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 22 دی ماه 98 مصادف با 12 ژانویه 2020 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - اورلاندو مجیک
خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - اورلاندو مجیک | این بازی در تاریخ 7 دی ماه برگزار شد.
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال بروکلین نتس - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 25 آذرماه 98 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - فیلادلفیا سیکسرز
خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - فیلادلفیا سیکسرز | این بازی در تاریخ 20 آذر 98 برگزار شد