فیل نویل

فیل نویل، نامزد هدایت تیم ملی زنان آمریکا
فیل نویل به عنوان نامزد معرفی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی زنان آمریکا، فاتح جام جهانی زنان، معرفی شده است.