لوانته

گل دوم لوانته به رئال مادرید توسط ملرو
گل دوم لوانته به رئال مادرید توسط ملرو | گل دوم لوانته به رئال مادرید توسط ملرو
گل اول لوانته به رئال مادرید توسط مایورال
گل اول لوانته به رئال مادرید توسط مایورال | گلزنی بورخا مایورال به تیم سابق خود و عدم خوشحالی وی پس از باز کردن دروازه رئال
گل سوم رئال مادرید به لوانته توسط کاسمیرو
گل سوم رئال مادرید به لوانته توسط کاسمیرو | گل سوم رئال مادرید به لوانته توسط کاسمیرو در دقیقه 40
گل دوم رئال مادرید به لوانته (دبل بنزما)
گل دوم رئال مادرید به لوانته (دبل بنزما) | گل دوم رئال مادرید به لوانته توسط کریم بنزما این بار دقیقه
گل اول رئال مادرید به لوانته توسط کریم بنزما
گل اول رئال مادرید به لوانته توسط کریم بنزما | گل اول رئال مادرید به لوانته توسط کریم بنزما در دقیقه 24