لوکاس سیلوا

بدترین خرید دهه اخیر رئال تیم پیدا کرد
لوکاس سیلوا هافبک برزیلی رئال مادرید با عقد قراردادی رسمی راهی گرمیو شد.
قرارداد بازیکن برزیلی رئال فسخ شد
لوکاس سیلوا هافبک برزیلی رئال قراردادش را به صورت توافقی فسخ کرد و بازیکن آزاد شد.