لوکاس سیلوا

قرارداد بازیکن برزیلی رئال فسخ شد
لوکاس سیلوا هافبک برزیلی رئال قراردادش را به صورت توافقی فسخ کرد و بازیکن آزاد شد.