لیگ ستارگان قطر

گل اول السیلیه به الغرافه توسط کریم انصاری فرد
گل اول السیلیه به الغرافه توسط کریم انصاری فرد | گلزنی کریم انصاری فرد در دیدار السیلیه - الغرافه در لیگ ستارگان قطر
سریع ترین گل تاریخ لیگ ستارگان قطر
سریع ترین گل تاریخ لیگ ستارگان قطر | سریع ترین گل تاریخ لیگ ستارگان قطر در دربی ایرانی ها؛ محمد صلاح النیل برای العربی در ثانیه ۹بازی برابر الشحانیه.
گلزنی کریم انصاریفرد برای السیلیه
گلزنی کریم انصاریفرد برای السیلیه | گلزنی کریم انصاریفرد برای السیلیه از روی نقطه پنالتی