لیگ کاپ فرانسه

خلاصه بازی پاری سن ژرمن 6 - سنت اتین 1
خلاصه بازی پاری سن ژرمن 6 - سنت اتین 1 | خلاصه بازی پاری سن ژرمن - سنت اتین در چارچوب رقابت های لیگ کاپ فرانسه
خلاصه بازی لومان 1 - پاری سن ژرمن 4
خلاصه بازی لومان 1 - پاری سن ژرمن 4 | خلاصه بازی لومان - پاری سن ژرمن در رقابت های لیگ کاپ فرانسه