مالی

یک تیم ملی با سه آداما ترائوره همزمان! (عکس)
با تصمیم جدید آداما ترائوره وینگر باشگاه وولوز برای بازی در تیم ملی مالی تعداد آداما ترائوره های مالی به سه افزایش یافت.