محمد نژاد مهدی

نژاد مهدی: ذوب آهن مستحق این باخت نبود
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اعتقاد دارد مستحق این باخت نبودند.