محمود گودرزی (وزیر ورزش و جوانان)

وزیر ورزش و جوانان :ظرف 15روز آینده درباره ادامه مسابقات ورزشی تصمیم میگیریم
وزیر ورزش و جوانان :ظرف 15روز آینده درباره ادامه مسابقات ورزشی تصمیم میگیریم | وزیر ورزش و جوانان :ظرف 15روز آینده درباره ادامه مسابقات ورزشی تصمیم میگیریم ...
وزیر جدید و قدیم در سالن والیبال(عکس)
در روزی که وزیر ورزش برای حمایت از والیبال به سالن رفته بود، وزیر سابق نیز در همین محل رویت شد.