مراسم تشییع

طالقانی: جایی راهم نمی‌دادند به کاشانی پناه بردم
طالقانی: جایی راهم نمی‌دادند به کاشانی پناه بردم | صحبتهای طالفانی در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی
ذوالفقارنسب: من پیراهن کاشانی را می‌پوشیدم
ذوالفقارنسب: من پیراهن کاشانی را می‌پوشیدم | خاطرات بیژن ذوالفقارنسب در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی
صحبتهای جلال طالبی درباره مرحوم جعفر کاشانی
صحبتهای جلال طالبی درباره مرحوم جعفر کاشانی | صحبتهای جلال طالبی درباره مرحوم جعفر کاشانی در مراسم تشییع پیکر ایشان
اولیایی: کاشانی در درس و اخلاق و ورزش نخبه بود
اولیایی: کاشانی در درس و اخلاق و ورزش نخبه بود | صحبتهای اولیایی در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی
زادمهر: کاشانی تا لحظه مرگ با ورزش بود
زادمهر: کاشانی تا لحظه مرگ با ورزش بود | صحبتهای محمد زادمهر در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی
رویانیان: کاشانی منحصر به فرد بود
رویانیان: کاشانی منحصر به فرد بود | صحبتهای سردار رویانیان در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی