مستند

سکوهای امن افغانستان به روایت امیر تاجیک
سکوهای امن افغانستان به روایت امیر تاجیک | مستند موبایلی سکوهای امن افغانستان به روایت امیر تاجیک این فیلم به مدت 35 دقیقه روایتی است از برگزاری لیگ ...
تیزر مستند سکوهای امن افغانستان ساخته امیر تاجیک
تیزر مستند سکوهای امن افغانستان ساخته امیر تاجیک | تیزر مستند سکوهای امن افغانستان ساخته امیر تاجیک فیلم مستند موبایلی «سکوهای امن افغانستان» ...