مسعود حسن زاده

حسن‌زاده: فقط در ایران به بازیکن انگ می‌زنند
مسعود حسن زاده می گوید کاوه رضایی قطعا زحمت زیادی برای جایگاه فعلی اش کشیده است.