مقاومت تهران

خداحافظی یک تیم نظامی دیگر با فوتبال
در حالی که قرار بود جابجایی امتیاز تیم ها از شهری به شهر دیگر ممنوع باشد هم چنان شاهد این هستیم که امتیاز تیم ها بین شهرها جابجا می شود.