منصور پورحیدری

علی سامره: این منصور پورحیدری بود که مرا باور کرد
علی سامره: این منصور پورحیدری بود که مرا باور کرد | بخش هایی از مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی سامره ستاره سابق استقلال