مهدی امینی

امینی: امیدوارم شیخ ویسی خیلی زود فراموش کند
مهدی امینی که بعد از اشتباهات مرگبار شیخ ویسی فرصت حضور در ترکیب را به دست آورد، توانست در دقایق حضورش دروازه پیکان را بسته نگه دارد.