مهدی رجب زاده

نارضایتی ذوبی‌ها از اظهارات ستاره سابق
بازیکنان و کادر فنی ذوب‌آهن از اظهارات ستاره و کاپیتان سابق خود رضایت ندارند و به همین دلیل ناراحتی به وجود آمده است.
نامردی نمی‌کنم؛ جانشینی‌ام با منصوریان صحت ندارد
مهدی رجب زاده بازیکن سابق ذوب آهن که سابقه زیادی در این تیم دارد، توضیحاتی در مورد جلسه اش با یزدی زاده مدیرعامل کارخانه ذوب آهن ارائه داده است.