مهدی شادمانی

فرزندان خبرنگار فقید در زمین آزادی
پیش از شروع بازی دو تیم پرسپولیس و نفت آبادان یاد خبرنگار فقید ورزشی زنده نگه داشته شد.