مهدی محمدنبی

جلسه هیئت مدیره پرسپولیس با تمام اعضا
صبح امروز جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور محمدحسن انصاری فرد، ایرج عرب، مهرداد هاشمی، مهدی محمدنبی و علی رغبتی تشکیل جلسه داد.