مهدی مومنی

مهاجم نفت به بیمارستان منتقل شد (عکس)
مهدی مومنی مهاجم مازندرانی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از بازی به بیمارستان منتقل شد.