مهرداد کریمیان

کریمیان: شوکی به شاهین وارد نشده بود
مهرداد کریمیان می گوید تیم شاهین شهرداری بوشهر همچنان برای بهتر شدن به زمان نیاز دارد.
کریمیان جانشین ویسی تا انتخاب سرمربی جدید
عبداله ویسی از سرمربیگری شاهین شهرداری بوشهر کنار گیری کرد.