موقعیت از دست رفته

سوپر گل هایی که به ثمر نرسیدند
سوپر گل هایی که به ثمر نرسیدند | موقعیت هایی که تنها چند سانتی متر تا خلق یک سوپر گل بی نظیر فاصله داشتند.
موقعیت هایی که میتوانست مارا به المپیک ببرد
موقعیت هایی که میتوانست مارا به المپیک ببرد | موقعیت های از دست رفته تیم ملی امید در مسابقات مقدماتی المپیک 2020