میرزایی

صحبت های کیانی و میرزایی پس از بازی فولاد
صحبت های کیانی و میرزایی پس از بازی فولاد | کیانی: خواهش می کنم کی روش را عصبی نکنید میرزایی: درگیری ها نگذاشت بیشتر بازی کنم