میشل سالگادو

یوویچ برای درخشش در رئال به زمان نیاز دارد
میشل سالگادو، مدافع سابق رئال مادرید، معتقد است که لوکا یوویچ برای نشان دادن توانایی های خود در رئال مادرید به زمان نیاز دارد.