میلاد شیخ سلیمانی

شیخ سلیمانی: دوست دارم بازهم به نساجی گل بزنم
مدافع ایذه ای پیکان می گوید برای رسیدن به موفقیت های بیشتر این تیم را انتخاب کرده و از این موضوع خوشحال است.