نادر فریاد شیران

فریاد شیران: انتخابات هیئت فوتبال تهران به تعویق افتاد
یکی از اعضای کانون مربیان اعلام داشت که با درخواست آن‌ها برای تعویق انتخابات هیئت فوتبال تهران موافقت شده است.