نجمه خدمتی

رکوردشکنی خدمتی در هفته دوم لیگ تیراندازی
در هفته دوم لیگ تیراندازی نجمه خدمتی موفق شد علاوه بر کسب عنوان قهرمانی رکورد لیگ را ارتقاء دهد.