نساجی قائم شهر

حسین ماهینی: خیلی خوشحالم به نساجی پرطرفدار آمدم
حسین ماهینی: خیلی خوشحالم به نساجی پرطرفدار آمدم | نخستین صحبت های حسین ماهینی پس از پیوستن به نساجی قائم شهر