نواب نصیرشلال

نه فقط وزنه برداری، مواد نیروزا همه جای ورزش هست!
قهرمان سابق وزنه برداری گفت: در فدراسیون وزنه برداری جایی برای قهرمان ها نیست.