نیما نکیسا

نیما نکیسا: قصدم تربیت استعداد است، نه کشف استعداد
نیما نکیسا: قصدم تربیت استعداد است، نه کشف استعداد | صحبتهای نیمانکیسا پس از انتصاب به ریاست هیئت فوتبال استان تهران
نکیسا: مجوز مدارس فوتبال متخلف لغو می‌شود
مجوز مدارس فوتبالی که در پروسه آموزش دچار تخلف شوند، لغو خواهد شد. این خبری است که نیما نکیسا آن را در سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرده است.