نیمکت‌نشینان

خوشحالی پس از گل قربانی با نیمکت نشینان
خوشحالی پس از گل قربانی با نیمکت نشینان | علی قربانی خوشحالی اش پس از ثبت اولین گل فصل سپاهان در نقش جهان را با نیمکت نشینان تقسیم کرد.