هادی عقیلی

هادی عقیلی عزادار شد
هادی عقیلی در غم یکی از بستگان خود به سوگ نشست.