هادی محمدی

هادی محمدی به دنبال جدایی از ذوب‌آهن
مدافع میانی ذوب‌آهن به دنبال این است با دریافت رضایتنامه از ذوب‌آهن جدا شده و کار خود را در تیم دیگری پیگیری کند.
صحبت های هادی محمدی و فخرالدینی پس از بازی
صحبت های هادی محمدی و فخرالدینی پس از بازی | صحبت های هادی محمدی و فخرالدینی پس از بازی با تراکتور