هاکان شوکور

شوکور؛ در افتادن با اردوغان، مسافرکشی در آمریکا
هاکان شوکور، اسطوره فوتبال ترکیه و باشگاه گالاتاسارای بعد از متهم شدن به هواداری از کودتاچیان کودتای نافرجام ترکیه مجبور شده در شهر واشنگتن آمریکا برای گذراندن زندگی‌اش مسافرکشی کند.