هتریک رونالدو

هتریک رونالدو مقابل لیتوانی
هتریک رونالدو مقابل لیتوانی | هتریک رونالدو مقابل لیتوانی
هشتمین هتریک رونالدو در بازی های ملی
هشتمین هتریک رونالدو در بازی های ملی | مقدماتی یورو 2020
تمامی هتریک های رونالدو برای پرتغال
تمامی هتریک های رونالدو برای پرتغال | تمامی هتریک های رونالدو برای پرتغال درمجموع 7 هتریک