همایون شاهرخی

سرمربیگری تیم ملی بزرگ ترین اشتباه برانکو است
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران می گوید تعویض سرمربی در این شرایط دردی از تیم دوا نمی کند.