هیئت فوتبال تهران

نیما نکیسا: قصدم تربیت استعداد است، نه کشف استعداد
نیما نکیسا: قصدم تربیت استعداد است، نه کشف استعداد | صحبتهای نیمانکیسا پس از انتصاب به ریاست هیئت فوتبال استان تهران