هیئت فوتبال تهران

خاتونی: انتخابات هیئت فوتبال تهران دیگر کلیشه‌ای رشته است
خاتونی: انتخابات هیئت فوتبال تهران دیگر کلیشه‌ای رشته است | خاتونی: انتخابات هیئت فوتبال تهران دیگر کلیشه ای رشته است
نیما نکیسا: قصدم تربیت استعداد است، نه کشف استعداد
نیما نکیسا: قصدم تربیت استعداد است، نه کشف استعداد | صحبتهای نیمانکیسا پس از انتصاب به ریاست هیئت فوتبال استان تهران