واورینکا

شکست نواک جوکوویچ در برابر استن واورینکا
شکست نواک جوکوویچ در برابر استن واورینکا | استن واورینکا برای بار دوم در US Open مقابل نواک جوکوویچ به پیروزی رسید.