ورزشگاه تختی تهران

بودجه ۱۰ میلیاردی برای بازسازی استادیوم تختی
با اعلام مدیرکل ورزش استان تهران ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی استادیوم تختی تخصیص داده شده است.