ورزشگاه نقش جهان

حرکت بازیکنان سپاهان و ماشین سازی به سمت ورزشگاه نقش جهان
حرکت بازیکنان سپاهان و ماشین سازی به سمت ورزشگاه نقش جهان | حرکت بازیکنان سپاهان و ماشین سازی به سمت نقش جهان
چادرهای نقش جهان به طور کامل نصب شد (عکس)
در نهایت پس از چندماه کار نصب چادرهای سقف ورزشگاه نقش جهان خاتمه یافت.