وزیر ورزش جوانان

وزیر ورزش و جوانان :ظرف 15روز آینده درباره ادامه مسابقات ورزشی تصمیم میگیریم
وزیر ورزش و جوانان :ظرف 15روز آینده درباره ادامه مسابقات ورزشی تصمیم میگیریم | وزیر ورزش و جوانان :ظرف 15روز آینده درباره ادامه مسابقات ورزشی تصمیم میگیریم ...
اظهارات جنجالی قاضی پور خطاب به وزیر ورزش
اظهارات جنجالی قاضی پور خطاب به وزیر ورزش | اظهارات جنجالی دوباره از قاضی پور خطاب به وزیر ورزش؛ جلوی فساد و حضور افراد برای اهدای هدیه در رختکن را بگیر!
وزیر ورزش و واکنش به صحبتهای دیروز تاج
وزیر ورزش و واکنش به صحبتهای دیروز تاج | وزیر ورزش و واکنش به حرفهای دیروز تاج