وسلی برازیلیا

نفرین پشت سر مهاجمان برزیلی پرسپولیس
تیم پرسپولیس در طول تاریخ نزدیک شصت سال از حضورش در فوتبال ایران 8 بازیکن از کشور برزیل را به خدمت گرفته که از این بین 4 بازیکن در خط حمله بازی می کردند.